چهــارراهی شهــید ایزدیار چه گفتنی‌هایی دارد؟

قرار است امروز چهارراهی زنبق طلایی، به نام شهید سالم ایزدیار و دیگر شهدای روز دوازدهمِ جوزای سال روان ـ که در یک اقدامِ بسیار خشنِ نیروهای دولتی در برابرِ تظاهراتِ مسالمت‌آمیزِ گروهی از جوانان کشته شده بودند ـ مسما شود. آن شهدا که تعدادشان به هفت نفر می‌رسید، همه جوانانِ تحصیل‌یافته‌یی بودند که تظاهراتِ مردمی و جنبشِ رستاخیزِ تغییر را به‌هدفِ انتقاد از عملکرد حکومت آقای غنی، به‌خصوص در عرصۀ تأمین امنیت و جلوگیری از ورود تروریستان به کابل، راه انداخته بودند. آن‌ها زمانی مورد حملۀ مسلحانۀ نیروهای گارنیزیونِ...

بيشتر بخوانيد...