غنی از عملکردهای جناحی دست بردارد

برخوردهای تیمی و جناحی رییس‌ حکومت وحدت ملی انتقادهای زیادی را بر انگیخته است. اشرف‌غنی در نتیجۀ تقلبات فراگیر انتخاباتی و بحران گستردۀ سیاسی در کشور و پس از امضای توافقنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی به قدرت رسید. بر بنیاد توافق نامۀ سیاسی، قدرت میان دو تیم انتخاباتی «مساویانه» تقسیم گردید و غنی در رأس و رقیب انتخاباتی‌اش در جایگاه صدراعظم اجرایی به عنوان فرد دوم کشور معرفی گردید. آقای غنی، از همان روزهای نخستین شروع کارش دست به عملکردهای به شدت بستۀ جناحی، گروهی و قومی زد. او با گذشت هر...

بيشتر بخوانيد...