رهبرانِ خودپسند  در پشتِ دیوارهای سمنتی

رهبرانِ خودپسند در پشتِ دیوارهای سمنتی

این نوشته را که اصلاً از زاویۀ دیگر می‌خواهد به مسایلِ حاد و جاریِ کشور نظر داشته باشد، از آخرین ...

ادامه مطلب...
فراخوان ملی  در بحبوحۀ بحران‌های تازه

فراخوان ملی در بحبوحۀ بحران‌های تازه

فراخوانِ ملی‌یی که امروز در کابل از سوی کنفرانس آجندای ملی با شرکت شمارِ زیادی از نخبه‌گان و سیاسیون در ...

ادامه مطلب...

فراخوانِ آجندای ملی و هم‌آواییِ مــردم

روز گذشته، مجلسِ بزرگِ فراخوانِ ملی از سوی کنفرانسِ آجندای ملی با شرکتِ صدها تن از نخبه‌گانِ سیاسی و نماینده‌گانِ فکریِ مردم از طیف‌های مختلفِ جامعۀ افغانستان، در شهرِ کابل برگزار گردید. در این مجلس، برخی از اعضای تیمِ نخبه‌گانیِ کنفرانس آجندای ملی، به تبیینِ سیمای پُر از کاستی و آشفته‌گیِ فضایِ سیاسیِ کشور پرداختند و در محوریتِ آجندای ملی، نگرانی‌ها و پیشنهادهایِ خود را نسبت به وضعیتِ خطرناکِ جاری در افغانستان ابراز کردند. آقای احمد ولی مسعود که بانیِ اصلیِ این فراخوانِ بزرگ بود، پس از شنیدنِ سخنانِ سایرین،...

بيشتر بخوانيد...