غنـی متـوجه حـرف‌هـایش باشـد

رییس‌جمهور غنی، هفتۀ گذشته اظهاراتی داشت که سببِ ایجاد واکنش‌هایی در سطحِ جامعه شد. این اظهارات، از طرفِ نهادهای مدنی و رسانه‌ها و نیز مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی، اظهاراتی خلافِ قانون و ارزش‌های قبول‌شده در قانون اساسی و دیگر قوانینِ مجلس و جرگه‌های کشور عنوان شده است. اظهاراتِ او در ولایتِ هرات در مراسم خاک‌سپاری جنرال غوری در مورد رسانه‌ها، باعث ناراحتیِ همۀ رسانه‌ها و دست‌اندرکارانِ رسانه‌ییِ کشور شد. او در اظهاراتی خلافِ قانون اساسیِ کشور و حتا عرف دیپلماتیک، به منسوبان نظامیِ غربِ کشور گفت: شما در قصۀ تلویزیون‌ها...

بيشتر بخوانيد...