حاشیه‌های بلندتر  از متنِ نشست کشورهای قلب آسیا

حاشیه‌های بلندتر از متنِ نشست کشورهای قلب آسیا

نشست کشورهای قلب آسیا این‌بار در امرتسرِ هند بیشتر از این‌که متنِ آن قابل توجه باشد، حاشیه‌های آن توجه‌برانگیز و ...

ادامه مطلب...
حسن‌خان روزنامه‌‌نگار پشتونِ پاکستانی: تنها پشتون‌ها تقسیم نشده اند

حسن‌خان روزنامه‌‌نگار پشتونِ پاکستانی: تنها پشتون‌ها تقسیم نشده اند

یادداشت: حسن‌خان، یکی از روزنامه‌گارانِ پشتون‌تبـارِ پاکستان است که پیرامون مشکلاتِ دو کشور، متفاوت‌تر از غالبِ روزنامه‌نگارانِ پشتوزبان ...

ادامه مطلب...

بودجـۀ سلیقه‌یـی و تباهـی یـک کشـور

دو روز پیش، اعضای مجلس نماینده‌گان ضمن نامتوازن خواندنِ بودجۀ ملیِ سال مالی 1396، گفتند که هر سال بودجۀ کشور بر اساسِ علایق و سلایقِ شخصی تنظیم می‌شود و به همین دلیل، از سوی مجلس رد می‌گردد. آقای ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان، بودجۀ ملی را مرتبط با سرنوشتِ مردم افغانستان دانست و از همۀ نماینده‌گان خواست که با توجه به نیازمندی‌های ولایت‌های‌شان، پیشنهادهای‌شان را به کمیسیون اختصاصی مالیِ بودجه بسپارند تا توازن در بودجه لحاظ گردد. همچنین اعضای مجلس برای جلوگیری از حیف‌ومیل و توزیع سلیقه‌یی بودجه، از رییس‌جمهور خواستند که قانون...

بيشتر بخوانيد...