نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه  و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش نهم تاریک گاه زندهگ ی با اعتقادمندی به آخرت روشنایی میگیرد و درد و رنج های آدمی با آن مرئی و تحملپذیر میگردد. انسان از این منظر، گذشته، حال و آیندهاش را معنادار مییابد و با اتکا به حقیقت غایی...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه  و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش هشـــتم علم در این رویکرد، به پاسخگویی به آن‌چه که خارج از جغرافیای دانایی اوست، مجبور میشود و پایش را تحت جبر و اکراه به حریم سایر انواع شناخت می‌کشاند. دانش‌های عقلی و متافیزیک از این رهگذر آسیب میپذیرند و...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

نینان اسمارت برای دین هفت بُعد ذکر می کند که یکی هم بُعد مادیِ آن است. از دید وی، کنیسه ها، کلیساها، مساجد، تکیه خانه ها، معابد و ... را می-توان بُعد مادیِ دین در نظر آورد. در آلمان، مزید...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

بخش هفـــتم/ اگر فرض را بر صحت نظریاتِ داروین بگذاریم، بازهم امکان ابطال دیدگاهِ او همواره وجود خواهد داشت؛ چون نظریۀ او بر مبنای آزمایش و تجربه استوار است و این دو محدودیت هایی دارند که از چشم صاحبانِ اندیشه پوشیده...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش پنجــم/  انسان هم در وجود، هم در شناخت، و هم در تواناییهای خودش دارای محدودیت‌هاییست که از چشم هیچ‌کسی پوشیده نیست. انسان علیرغم این‌که در برابر جهان مسلحتر و مجهزتر شده است، در برابرِ خودش معذور و بیدفاع است و...

ادامه مطلب...